algemenevoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen XtremeSport.nl en de klant.

1.2 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden.

1.3 XtremeSport.nl kan indien sprake is van gewijzigde inzichten te allen tijde haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen. De voorwaarden die golden ten tijde van de bestelling, zullen in acht worden genomen en gestand worden gedaan.

1.4 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen XtremeSport.nl en de klant waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.6 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en bezitten de eigenschappen die door XtremeSport.nl in het aanbod worden genoemd. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. Prijzen

3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is XtremeSport.nl bevoegd de in de webwinkel vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW.

4. Levering

4.1 Aflevering door XtremeSport.nl geschiedt in de plaats van vestiging van XtremeSport.nl door afgifte aan de eerste vervoerder. XtremeSport.nl bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de klant.

4.2 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.3 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal XtremeSport.nl in overleg met de klant trachten een, zowel qua prijs als kwaliteit betreft, vergelijkbaar artikel te leveren of het reeds betaalde bedrag aan de klant terug te betalen.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

4.5 De klant is verplicht XtremeSport.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang XtremeSport.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij XtremeSport.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u XtremeSport.nl om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

4.6 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u XtremeSport.nl hiervan op de hoogte te stellen.

5. Betaling

5.1 U dient of contant bij afhalen/aflevering of per IDeal, of automatische incasso of per bank- of giro of per credit card of per PayPal te betalen.

5.2 Indien XtremeSport.nl toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum

5.3 U kunt de betaling niet verrekenen met tegen vorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

5.4 Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank of giro.

5.5 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke (handels) rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 10,- verschuldigd. XtremeSport.nl kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

5.6 Indien u heeft besteld via automatische incasso en deze incasso mislukt, zullen wij in eerste instantie 2,50 kosten in rekening brengen. De betaling dient dan alsnog binnen 5 dagen voldaan te worden.

5.7 Indien u heeft besteld via rembours en u neemt deze bestelling niet in ontvangst, dan zijn wij genoodzaakt 18,- aan kosten in rekening te brengen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van XtremeSport.nl, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat, ongeacht voor welk afgeleverd artikel de betalingsverplichting is ontstaan.

6.2 XtremeSport.nl is onherroepelijk gemachtigd, zodra de klant met welke verplichting dan ook in gebreken is, de artikelen die het eigendom van XtremeSport.nl zijn gebleven bij de klant terug te nemen.

7. Retourrecht

7.1 De klant heeft het recht door XtremeSport.nl geleverde artikelen binnen zeven werkdagen (de zichttermijn) ingaande de dag na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon indien deze artikelen via internet zijn gekocht. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt XtremeSport.nl de klant de betaalde prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen, terug.

7.3 Van het retourrecht zijn uitgesloten: artikelen waarvan de verzegeling verbroken is. Artikelen die door beschadiging niet meer verkoopbaar zijn.

7.4 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. XtremeSport.nl accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

7.5 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

8 Aansprakelijkheid

8.1 XtremeSport.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten in de website of door leveranciers of producenten verstrekte gegevens. Tevens geldt geen aansprakelijkheid op niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9 Transportrisico

9.1 XtremeSport.nl draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over,

9.2 In geval van retourzending draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door XtremeSport.nl in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op XtremeSport.nl over.

9.3 Indien één of meer artikelen tijdens transport van XtremeSport.nl naar de klant zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is XtremeSport.nl gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

10. Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen XtremeSport.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij gerechtelijke procedures tussen XtremeSport.nl en de klant heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en, indien en van zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is de rechter in het arrondissement waar XtremeSport.nl is gevestigd bevoegd, tenzij XtremeSport.nl voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van de klant kiest.

11 Privacy

11.1 De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteren wij bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. XtremeSport.nl gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven.

11.2 XtremeSport.nl zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

12 Gebruik

12.1 Raadpleeg altijd uw arts voor het gebruik van voedingssupplementen als u voorgeschreven of zonder recept verkrijgbare medicijnen gebruikt of als u een medische geschiedenis heeft inclusief maar niet beperkt tot: hoge of lage bloeddruk, hartritmestoornis, beroerte, hart, lever, nier of schildklieraandoening, epilepsie, psychische aandoeningen, diabetes, moeite met urineren door een vergrootte prostaat of als u antidepressiva gebruikt of ieder andere vorm van medicatie.

12.2 Sommige producten bevatten cafeïne of/en geranamine (1,3 dimethylamylamine), zonder een andere stof uit te sluiten, en zouden niet gebruikt moeten worden door individuen die dit ingrediënt willen mijden uit hun voedingspatroon.

12.3 Staak gebruik en raadpleeg uw arts als u enig ongewenst effect ervaart door het gebruik van een voedingsupplement.

12.4 Overschrijd nooit de aanbevolen dosering. Gebruik een product NIET als de veiligheid seal open is of ontbreekt.

12.5 Sommige producten op/bij XtremeSport.nl kunnen ondanks dat ze voor de Nederlandse wetgeving 100% legaal zijn, ingrediënten bevatten die door sommige sportbonden/organisaties niet zijn toegestaan. De aanwezigheid van deze stoffen kan bij topsporters tot een positieve dopingcontrole leiden. Als topsporter dient u dus altijd eerst navraag te doen bij uw eigen sportbond.

12.6 Producten die aangeschaft zijn bij XtremeSport.nl dienen altijd buiten bereik van kinderen en (huis)dieren bewaard te worden.

12.7 Gebruiker neemt alle risico’s, verantwoordelijkheden en consequenties met betrekking tot het gebruik van producten die aangeschaft zijn op XtremeSport.nl voor eigen rekening.

13 Overige Bepalingen

13.1 De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van XtremeSport.nl al dan niet op internet- is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. XtremeSport.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. XtremeSport.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

XtremeSport.nl.nl is een onderdeel van Xtreme Sport sportvoeding.

Xtreme Sport
Nieuwstraat 4
5021WT
Tilburg

KvK nummer: 18078234

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. xtremesport.nl gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. En we kunnen hiermee informatie verzamelen om onze diensten te verbeteren. Indien u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen in een webshop geen cookies ontvangt.